תנאי שימוש
  תקנון האתר

משתמשי אתר “מערכת ביזסנס

הגדרות

מערכת ביזסנס” -אתר “מערכת ביזסנס” ו/או תוכנת “מערכת ביזסנס” המופעל ע"י אלה מוסקוביץ.

מערכת ביזסנסתשנה  את התוכנה ומידע הרשום באתר ללא הודעה מוקדמת למשתמשים , המשך השרות הינו מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש החדשים. 

תנאי השימוש:
בסימון וי בהסכם השימוש פירושו אני מסכים ומאשר ההסכם כולו כמקשה אחת, הפרת אחד מתנאי ההסכם עלול לגרום להפסק ההרשאה במידי וללא הודעה מוקדמת של עסקך בשימוש בתוכנה
השימוש בתוכנת “מערכת ביזסנס” ובאתר הינו על אחריותך הבלעדית בלבד, החברה\הבעלים אינה אחראית לכל נזק שייגרם מכל סוג שהוא למשתמש בתוכנה הן במישרין והן בעקיפין ומכל סוג שהוא.
הכולל אי זמינות השרות זמנית או קבוע מכל סיבה שהיא
שיפוי 
משתמש אשר גרם נזק כתוצאה מהפרת תנאי תקנון האתר חישובית ותוכנת “מערכת ביזסנס” לאלה מוסקוביץ ולעובדיה מכל סיבה שהיא כתוצאה מהפרת תקנון האתר, יחויב לשפותם בגין הנזק 
הישיר והעקיף שייגרם אלה מוסקוביץ ו/או עובדיה.
עליך לשנות את את הסיסמאות מידי פעם לשם שמירת סודיות.
עליך לבדוק מידי פעם כי לא בוצעו שינויים ברישומי עסקך שלא בידיעתך. עליך להדפיס ולשמור העתקים של כל המסמכים העסקיים שאתה מפיק מהמערכת ,ספר תקבולים ותשלומים ,מאזן בוחן וכרטסת תנועות יומן שביצעתה.
מסמכים שקבלתה מגורמים אחרים ונתוניהם הוזנו בתוכנת “מערכת ביזסנס”.
חובה לשמור אותם כפי שהחוק מחייב לפחות 7 שנים.
החברה לא תישא בשום נזקים ו/או אובדן רווחים ישירים ועקיפים כתוצאה מהפרת הסעיף.
הפסקת שימוש 
החברה רשאית להפסיק את השימוש בתוכנת “מערכת ביזסנס” באופן קבוע תוך כדי מתן הודעה מוקדמת של עד שבועיים
ללא אפשרות לערער על כך וללא הסבר ,פעולה זו לא תשמש עילה לתביעה כנגד החברה או מי מעובדיה.
קריסה ופרצה לאתר.
החברה מנהלת מדניות של שמירת הנתונים ואבטחת מידע המנהלת מדיניות של שמירת נתונים,
גיבויים ומניעת נזקים בשרתיה, החברה אינה יכולה לתת ביטחון של 100% עבור מניעת נזקים 
כתוצאה מאירועים חריגים 
שעלולים להתרחש , כגון :קריסת שרת האחסון, אתר התוכנה, נזקים שיגרמו ע"י אחרים מכל סוג שהוא.
החברה או מי מעובדיה לא יאושמו בכל סוג של אחריות בגין קריסת ופרצה לאתר והנזקים הישירים והעקיפים 
שיגרמו למשתמשים.
מידע באתר.
המידע באתר ניתן AS IS 
ולכן מידע הניתן באתר והשימוש בו הינם באחריות העושה בו שימוש בלבד, ולכן עדיף לקבל חוות דעת מקצועית לכל פעולה 
המסתמכת על מידע באתר. החברה לא תישא בשום אחריות ישירה או עקיפה לנזקים שייגרמו כתוצאה מהשימוש במידע שניתן באתר.
מבנה התוכנה.
החברה השקיעה משאבים רבים בתוכנה ,ייתכן שיהיו מצבים לאי שלמות ודיוק בחישובים ובפלטים של התוכנה כתוצאה מטעויות אנוש הקשורות 
בקוד התוכנה ,תקשורת נתונים וחומרה.
החברה לא תישא בשום נזק עקיף או ישיר כתוצאה ממקרים כגון אילו.
בהסכם זה אזכור בלשון זכר/נקבה מתייחס הן לזכר והן לנקבה

שליחת הודעות לבעל העסק ולקוחות הקצה.

בשימוש במערכת הינך מסכים לקבל דיוור אלקטרוני ו SMS מ BizSense , וכמו כן שולח ההודעות ללקוחות להלן בית העסק שמשתמש בתוכנה הינו האחראי הבלעדי לתוכן ההודעות והוא ישא בכל האחריות המשפטית במידה ותוגש תביעה כלשהי (לדוגמה :חוק הספאם) צוות BizSense

אישור על תשלום במערכת וקבלת השירות

ניתן לבטל את הזמנת השירותים הנבחרים תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם.

ביטול ההזמנה יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול מצד המשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת bizsense.crm@gmail.com תוך שהמשתמש מתחייב לאשר את קבלת הודעת הביטול אצל חברת ביזסנס. תאריך הביטול ייחשב לפי יום קבלת הודעת הביטול בפועל.

ביטל המשתמש את הזמנת השירותים הנבחרים תוך המועד הניתן לביטול ההזמנה, וחברת ביזסנס החלה במתן השירותים הנבחרים למשתמש, ישלם לה המשתמש את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בהם.

כמו-כן, באם המשתמש יבטל את הזמנת השירותים הנבחרים תוך המועד הניתן לביטול ההזמנה, חברת ביזסנס תגבה מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר השירותים הנבחרים שהוזמנו על ידו או 100 (מאה) שקלים חדשים, לפי הנמוך ביניהם.

על שירותים שבוצעו במיוחד עבור הלקוח כגון : חיבור מסוף סליקת אשראי, חיבור מרכזיה , תמיכה והדרכה בתשלום, קליטת לקוחות למערכת, מכירת קורא כרטיסים ,לא יהיו החזרות על הסכום שחויב.

 

נוסף על כן, היה והזמנת השירותים הנבחרים בוצעה באמצעות עסקת אשראי, הרי שבכפוף להוכחת חברת ביזסנס כי חברת האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה חברת ביזסנס לביצוע סליקת אותו כרטיס אשראי גבה ממנה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה לחייב את המשתמש גם בתשלום האמור שנגבה ממנה כנזכר לעיל.

אופן החזרת כספים ללקוח תתבצע באמצעי שתבחר החברה כולל המחאה, העברה לחשבון הבנק או ביטול עסקת אשראי.

למען הסר ספק, התשלום מצד המשתמש בגין הזמנת השירותים הנבחרים מחברת ביזסנס, ייגבה בין אם המשתמש בחר לעשות שימוש במערכת ובין אם לאו.

חברת ביזסנס שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה על-פי שיקול דעתה הבלעדית,.

במידה והלקוח יבטל את השירות לאחר 14 יום במסלול שנתי ,יגבו דמי ביטול בסך 500 ש"ח (585 ₪ כולל מע"מ) לכל משתמש במערכת.

 במידה והלקוח יבטל את השירות במסלול החודשי  ,החיוב יופסק החל מהחיוב הבא ללא החזר על הסכום שחויב .

הודעה על הפסקת המנוי במסלול החודשי מצד הלקוח תינתן לפחות 10 ימים לפני סוף חודש.

על שירותים שבוצעו במיוחד עבור הלקוח כגון : חיבור מסוף סליקת אשראי, חיבור מרכזיה , תמיכה והדרכה בתשלום, קליטת לקוחות למערכת, מכירת קורא כרטיסים ,לא יהיו החזרות על הסכום שחויב.

טיפול בקריאות שירות ותקלות

צוות BIZSENSE עושה כמיטב יכולתו על מנת שהמערכת תתפקד באופן המטבי
אולם ישנן תקלות שאינם שאינן בשליטתנו צוות
BIZSENSE מתחייב לטפל בתקלות בזמן הקצר ביותר ,וישקיע את מירב המאמצים על מנת לטפל בתקלות במידה ויתגלו.

משתמש במסלול BIZPRO ומעלה יהיה זכאי להדרכה אחת אינטרנטית בשיתוף מסכים בזמן מצטבר של עד 40 דקות , כל הדרכה נוספת הינה בתשלום של 250 שח לשעה (לא כולל מע"מ) .

התמיכה תינתן במשלוח הודעה למייל bizsense.crm@gmail.com   או בהשארת הודעה מפורטת בטלפון, והתמיכה  תשיב חזרה במייל בהקדם האפשרי, במידה והתמיכה תחליט שיש צורך בשיחת טלפון או בתמיכה בשליטה מרחוק התמיכה יצרו קשר עם הלקוח ויבצעו את התמיכה בשיתוף מסכים.

במידה והלקוח מעוניין בתמיכה טלפונית \אינטרנטית ניתן לרכוש חבילת שעות תמיכה בסך 750 ₪ ל3 שעות הדרכה (לא כולל מע"מ)  *.

(* זמן חיוב מינימלי לכל שיחה הינה 10 דקות )

הגנת פרטיות

BizSense מתחייבת לא להשתמש ו\או להעביר את הפרטים של העסק לרבות הלקוחות לגורם צד ג

 

שימוש וחיבור לקפמפיינים של FACEBOOK

******************************************************

* A clear explanation of what data you are collecting and processing.

המערכת תאסוף את הלידים שיתקבלו מהקמפיינים שרצים בדף המחובר 

עם שם הליד והפרטים שהוא השאיר בעמוד הנחיתה , הלידים לא יועברו לאף גורם מלבד המשתמש שמחובר לעסק של בעל הדף

 

TRANSLATE:

The system will collect the leads received from the campaigns running on the linked page with the lead name and the details it left on the landing page, the leads will not be passed to anyone other than the user connected to the page owner's business

******************************************************
* The purpose for which you are collecting and processing that data.

מטרת איסוף הלידים היא עבור קליטת הלידים לתוך מערכת ה CRM של ביזסנס

וניהול הליד בתוך המערכת

 

The purpose of collecting the leads is for the absorption of the leads into the CRM system of the bizensonium lead within the system

******************************************************

* How users may request deletion of that data.

המשתמש יכול לבצע מחיקה של הלידים במייל יזום לכתובת:

bizsense.crm@gmail.com

או ברגע שהלקוח מסיים את המנוי במערכת ביזסנס, המערכת תמחק את הלידים שנקלטו

 

The user can delete the leads in an initiated email to: bizsense.crm@gmail.com or as soon as the customer completes the subscription in the Business system, the system will delete the received leads

******************************************************

 

 

שימוש ותנאים חשבונות GOOGLE

BizSense מתחייבת לא להשתמש ו\או להעביר את הפרטים של החשבונות לרבות הלקוחות לגורם צד ג .

הלקוח מאשר גישה לביזסנס למשאבים הבאים:
* גישה לרשימת אנשי הקשר - ביזסנס תוסיף אנשי קשר שייוצרו לתוך חשבון הגוגל ותעזר בחשבון להקמת לקוח חדש במערכת.
* גישה ליומן
GCALENDAR - ביזסנס תוכל להוסיף ולהציג אירועים מתוך היומן לשימוש במערכת.
* גישה לחשבון המייל - ביזסנס תשלח את החשבוניות\הודעות בשם העסק הרשום.

* ביזסנס לא תשמור  אנשי קשר  ואירועים מחשבון GOOGLE ללא דרישה מפורשת מהמשתמש.

 

(יצויין שאין חובה להשתמש בחלק זה במערכת וניתן להשתמש במערכת גם ללא חשבון גוגל) 


תנאי שימוש למשלוח הודעות וקידום בגוגל ופייסבוק

 תנאי השימוש במערכת ביזסנס

א. מבוא

מערכת ביזסנס, שבבעלות של יהונתן בואניש, הינה מערכת ממוחשבת למתן שירותים אינטרנטיים הכוללת פלטפורמות למשלוח מסרי דואר אלקטרוני, הודעות טקסט (SMS) ועלונים (NEWSLETTERS) לנמענים שונים וכן פלטפורמה ליצירת דפי נחיתה אינטרנטיים בבנייה עצמית (להלן: "המערכת").

הנך/ם מתבקש/ים ונדרש/ים לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש במערכת שיפורטו להלן (להלן: "תנאי השימוש במערכת").

השימוש במערכת מעיד על הסכמתך/ם לכל תנאי השימוש במערכת.

אם אינך/ם מסכים/ים למי מתנאי השימוש במערכת, כולם או חלקם, הנך/ם נדרש/ים שלא להשתמש במערכת ו/או בשירותים המוצעים במסגרתה.

תנאי השימוש במערכת מסדירים את היחסים בין בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילי המערכת - חברת ביזסנס - לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או גורם ו/או גוף כזה או אחר (להלן: "משתמש") שיעשה שימוש במערכת ו/או במידע ו/או בשירות/ים, מכל סוג שהם, הקיימים במערכת ו/או באתר האינטרנט שבבעלות ו/או בשליטת ו/או המופעל ו/או המנוהל על-ידי חברת ביזסנס  (להלן: "האתר"). לפיכך, משתמש העושה שימוש במערכת ו/או הגולש באתר, מצהיר כי קרא את כל תנאי השימוש במערכת והינו מודע ומסכים לכל התנאים האמורים ומסכים לפעול על פיהם.

תנאי השימוש במערכת נתונים לשינויים מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בהם וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או בהתייחס להתקשרות שלו מול חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה בכל הקשור עם המערכת ו/או האתר.

תנאי השימוש במערכת מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הכותרות המפורטות במסמך תנאי השימוש במערכת הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

ב. שימוש במערכת

השימוש במערכת, לרבות בשירותים המוצעים במסגרתה, הינו מגיל 18 ומעלה בלבד ועצם השימוש במערכת מצד המשתמש ו/או מי מטעמו מהווה אישור והצהרה מצד המשתמש כי הינו מעל גיל 18.

חברת ביזסנס מאפשרת לכל אדם מעל גיל 18 ו/או לכל תאגיד ו/או לכל גורם ו/או גוף כזה או אחר להשתמש במגוון השירותים המסופקים באמצעות המערכת, כולם או חלקם, למטרות חוקיות בלבד, כדלהלן:

10.1.

שירותי משלוח מסרי דואר אלקטרוני לנמענים שונים (רשימת כתובות הדואר האלקטרוני של כל הנמענים יימסרו על-ידי המשתמש בלבד ומסרי הדואר האלקטרוני יישלחו באמצעות המערכת אל נמענים אלה בלבד);

10.2.

שירותי משלוח הודעות טקסט (SMS) לנמענים שונים (רשימת מספרי הטלפונים הניידים של הנמענים יימסרו על-ידי המשתמש בלבד והודעות הטקסט יישלחו באמצעות המערכת אל נמענים אלה בלבד);

10.3.

שירותי משלוח עלונים (NEWSLETTERS) לנמענים שונים (רשימת כתובות הדואר האלקטרוני של כל הנמענים יימסרו על-ידי המשתמש בלבד והעלונים יישלחו באמצעות המערכת אל נמענים אלה בלבד);

10.4.

שירותי בנייה עצמית של דפי נחיתה על-ידי המשתמש.

(להלן ביחד: "השירותים הנבחרים").

למען הסר ספק, אין בהזמנת השירותים הנבחרים על-ידי המשתמש כדי להוות הרשאה לשימוש במערכת שלא על-פי תנאי השימוש במערכת. כמו-כן, אין בהזמנת השירותים הנבחרים על-ידי המשתמש כדי להוות הרשאה ו/או מתן רישיון למשתמש לשימוש בתוכנה של המערכת ו/או בחומרה של המערכת ו/או לערוך בהן שינויים ו/או התאמות מכל סוג שהם.

בעת רישום השימוש בשירותים הנבחרים ועל מנת ליצור לו חשבון אישי במערכת, המשתמש יישאל מספר שאלות במסגרת מנגנון הרישום האוטומטי, שמטרתן בין היתר לקבל מידע מן המשתמש בדבר השימוש שברצונו לעשות במערכת. המשתמש מתחייב בזאת לענות על כל השאלות האמורות בצורה מלאה ומדויקת.

בעת רישום המשתמש למערכת ויצירת החשבון האישי שלו במערכת, יידרש המשתמש, בין היתר, לבחור סיסמא שתשרת אותו בכל כניסותיו למערכת. המשתמש מתחייב לבחור בסיסמא אשר תורכב הן מאותיות והן ממספרים ושלא תמנה פחות מ 6 תווים, וכן מתחייב שלא למסור את הסיסמא לכל גורם שאינו מורשה על ידו לפעול בחשבון האישי שלו במערכת ולשמור עליה בסודיות מלאה ומוחלטת. כמו-כן, המשתמש מתחייב לעדכן ולשנות את הסיסמא מעת לעת, ולכל הפחות כל 180 ימים החל ממועד הרישום למערכת בפועל ואילך.

לאחר הרישום במערכת, פתיחת החשבון האישי והזמנת השירותים הנבחרים, המשתמש יספק לבדו את רשימת הנמענים הרלוונטיים ויעלה אותם (Upload) על גבי המערכת, בהתייחס לכל השירותים הנבחרים.

המשתמש מצהיר בזאת כי רשימת הנמענים בה יעשה שימוש ואשר תועלה על ידו למערכת הינה בבעלותו הבלעדית. למען הסר ספק, מובהר כי חברת ביזסנס לא תספק ו/או תיצור עבור המשתמש רשימת נמענים כאמור לעיל.

המשתמש מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:

(א) כל הנמענים שייכללו ברשימת הנמענים כאמור לעיל נתנו את הסכמתם המפורשת מראש ובכתב לשיגור מסרי דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או עלונים אליהם על-ידי המשתמש.

(ב) המשתמש מתחייב להסיר מרשימת הנמענים, לאלתר ובאופן מיידי, כל נמען אשר הודיע לו על סירובו לקבל ממנו משלוח מסרי דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או עלונים.

(ג) המשתמש מתחייב כי בכל מסר דואר אלקטרוני ו/או עלון, אשר יישלחו באמצעות המערכת, יצוינו שמו של המשתמש, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו. בעת משלוח הודעת טקסט על המשתמש לבחור מספר טלפון זמין עבור מספר השולח כדי שיוכל לקבל בו בקשות הסרה.

(ד) המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש שהוא בסקריפטים (scripts) ו/או בתוכנות מחשב מכל סוג שהם אשר באמצעותם יצורפו על ידו נמענים לרשימת הנמענים כאמור, אלא אם כן התקבל אישור מפורש לכך, מראש ובכתב, מחברת ביזסנס.

מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתמש מאשר בזאת מראש לחברת ביזסנס להסיר לאלתר, ללא כל צורך במשלוח הודעה בעניין זה, נמען/ים מרשימת הנמענים הרלוונטית אשר פנה/ו אליה בדרישה להסירו/ם מרשימת הנמענים של המשתמש ו/או מכל פנייה אחרת הנעשית באמצעות המערכת.

מבלי לפגוע באמור לעיל, חברת ביזסנס כוללת בכל מסר דואר אלקטרוני ו/או עלון אשר נשלחים על-ידי המשתמש לנמענים שונים באמצעות המערכת, קישורית להסרה אוטומטית מרשימת הנמענים של המשתמש. אין להסתיר ו/או להעלים את קישורית ההסרה אוטומטית ו/או ליצור מרווח מכוון בינה לבין סיומת המסר ו/או העלון, בשום צורה שהיא. יודגש, למען הסר ספק, כי אין בהצבת הקישורית להסרה האוטומטית מרשימת הנמענים כנזכר לעיל, כדי לבטל ו/או לפגום ו/או לגרוע ו/או לבוא במקום ו/או לייתר את מי מהוראות תנאי השימוש במערכת ו/או את מי מהתחייבויותיו של המשתמש כמפורט בתנאי השימוש במערכת ו/או את חובותיו ואחריותו על-פי כל דין כלפי חברת ביזסנס ו/או כלפי כל גורם אחר.

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי ייתכן ולא כל הנמענים יקבלו את הפניות שיישלחו אליהם על-ידי המערכת, וזאת בשל נסיבות שונות, טכניות ו/או אחרות. למען הסר ספק, חברת ביזסנס לא תודיע למשתמש כי פניה כזאת או אחרת שנשלחה באמצעות המערכת על-ידי המשתמש לנמענים השונים אכן נתקבלה אצלם, כולם או חלקם. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שהיא מחברת ביזסנס ו/או מי מטעמה בעניין זה ולא יעמוד לזכותו כל סעד שהוא כנגד חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר עליהם בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט.

המשתמש יספק לבדו את מלוא התכנים אשר ייכללו במסרי הדואר האלקטרוני ו/או בהודעות הטקסט ו/או בעלונים ו/או בדפי הנחיתה. חברת ביזסנס לא תספק ו/או תיצור עבור המשתמש כל תוכן מכל סוג שהוא לשם הכללתו במסרי הדואר האלקטרוני ו/או בהודעות הטקסט ו/או בעלונים ו/או בדפי הנחיתה של המשתמש, ולא יהיו לה כל זכויות בתכנים שיספק המשתמש כאמור לעיל.

המשתמש מתחייב שפעולות העברת ו/או העלאת התכנים על ידו למערכת יתבצעו על ידו בלבד ובתום לב מלא ומוחלט.

המשתמש מאשר מראש את משלוח מלוא התכנים שיועלו (Upload) על ידו למערכת לנמענים השונים.

המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי כל משלוח של מסר דואר אלקטרוני ו/או עלון שנשלח באמצעות המערכת ו/או בכל דף נחיתה שנוצר באמצעות המערכת, יצוין המשפט הבא: "נשלח באמצעות ביזסנס" (משפט זה נתון לשינויים מעת לעת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של חברת ביזסנס). המשפט האמור יהיה מודגש וישמש כקישורית לאתר של חברת ביזסנס כהגדרתו לעיל (לחיצה על הקישורית תפנה את הנמען לאתר).

העלאת (Upload) התכנים על-ידי המשתמש לפלטפורמה של המערכת מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כדלהלן:

23.1.

המשתמש הוא בעל מלוא הזכויות בתכנים אלה, לרבות זכות היוצרים בהם; וכן-

23.2.

אין מדובר בתכנים אשר נוגדים את הדין ו/או אסורים על-פי כל דין, לרבות אך לא רק כל תוכן בלתי חוקי ו/או גזעני ו/או טורדני ו/או פוגעני ו/או פורנוגרפי ו/או מעליב ו/או עוין ו/או מאיים ו/או מעודד ביצוע עבירות פליליות ו/או העלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או הפוגע ברגשות הציבור ו/או המוציא לשון הרע ו/או הפוגע בפרטיות ו/או המהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי ו/או כל דין זר אחר; וכן-

23.3.

לא ייכלל בתכנים כל תוכן מכל סוג שהוא העלול להזיק למערכת ו/או לאתר ו/או לאחרים ולא יישלח לנמענים השונים "וירוסים" ו/או "דואר זבל" ו/או "ספאם" ו/או "סוסים טרויאנים" וכיוצא באלה.

המשתמש יהיה אחראי לבדו על כל התכנים מכל סוג שהם שיועלו (Upload) על ידו למערכת וחברת ביזסנס לא תפקח ואינה ולא תהיה אחראית לתכנים אלה.

כל חשבון משתמש הינו זכות לשימוש בתוכנה אשר משויכת לאדם אחד ואין להעבירה בין אנשים שונים (הכוונה שאין לרכוש רישיון שימוש לאדם אחד ולהעביר לשימוש לכמה משתמשים ,גם אם השימוש נעשה שלא במקביל).

מבלי לפגוע באמור לעיל, חברת ביזסנס אוסרת מראש על המשתמש לעשות שימוש במערכת ו/או בשירותים המוצעים על ידה לכל מטרה הנוגדת את הדין ו/או אסורה על-פי כל דין, ובין היתר אוסרת על הכללת תכנים מכל סוג שהם במסרי הדואר האלקטרוני ו/או בהודעות הטקסט ו/או בעלונים ו/או בדפי הנחיתה אשר נוגדים את הדין ו/או אסורים על-פי כל דין, לרבות אך לא רק כל תוכן בלתי חוקי ו/או גזעני ו/או טורדני ו/או פוגעני ו/או פורנוגרפי ו/או מעליב ו/או עוין ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או מעודד ביצוע עבירות פליליות ו/או העלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או הפוגע ברגשות הציבור ו/או המוציא לשון הרע ו/או הפוגע בפרטיות ו/או המהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי ו/או כל דין זר אחר.

חברת ביזסנס רשאית (אך לא חייבת) למנוע מהמשתמש להעלות (Upload) תוכן כזה או אחר על גבי המערכת ו/או במסגרת השירותים הנבחרים וכן רשאית (אך לא חייבת) להסיר כל תוכן מכל סוג שהוא שיסופק על ידי המשתמש כאמור לעיל ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש מצד המשתמש במערכת לרבות חסימת החשבון האישי של המשתמש במערכת, זאת מהמועד בו יוכח לה במפורש כי התוכן שהפיץ המשתמש באמצעות המערכת נוגד ו/או מפר את הדין כאמור לעיל, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת ביזסנס וללא כל צורך בכל אישור מצד המשתמש.

עם הפסקת מתן השירותים הנבחרים ללקוח מכל סיבה שהיא, חברת ביזסנס תסיר את כל התכנים שהועלו על ידו למערכת, לרבות רשימת הנמענים, המסרים, ההודעות, דפי הנחיתה וכל פריט מידע נוסף מכל סוג שהוא, וזאת תוך 7 ימי עבודה לכל המאוחר. חברת ביזסנס לא תשמור ולא תגבה תכנים אלה עבור הלקוח.

ג. קניין רוחני

חברת ביזסנס הינה בעלת כל הזכויות, לרבות זכות היוצרים, במערכת ובאתר וכן בכל מידע (למעט מידע שסופק על-ידי המשתמש) ו/או תצוגה ו/או תוכנה ו/או עיצוב גרפי ו/או icons (אייקונים) המופיעים במסגרת המערכת ו/או האתר, וכן הבעלים של כל סימני המסחר של המערכת ו/או האתר ו/או שלה עצמה ושל כל הסודות המסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי חברת ביזסנס בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה או שהזכויות בהן הועברו לחברת ביזסנס מצד שלישי. למען הסר ספק, יובהר ויודגש כי עצם השימוש במערכת ו/או בשירותים הנבחרים על-ידי המשתמש לא מעניקה לו ו/או מעבירה אליו כל זכות מזכויותיה של חברת ביזסנס בהן כנזכר לעיל, כולן או חלקן.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר לצד ג' ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים של חברת ביזסנס המוצגים במערכת ו/או באתר ו/או בסימני המסחר של חברת ביזסנס ו/או לעשות בהם כל פעולה ו/או שימוש, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר תשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999 ו/או כל דין אחר, אלא אם חברת ביזסנס התירה זאת למשתמש במפורש מראש ובכתב.

ד. מדיניות פרטיות

במסגרת השימוש במערכת, המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא ובין היתר של הנמענים השונים כהגדרתם לעיל, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו.

חברת ביזסנס תהא רשאית להשתמש במידע שמסר לה המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.

חברת ביזסנס מתחייבת לא להעביר לכל גורם שלישי ולא להשתמש בעצמה, ברשימת הנמענים ובמידע שיועלה על-ידי המשתמש למערכת, מבלי לקבל את הסכמתו של המשתמש.

חברת ביזסנס אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם אף גורם שלישי ללא הסכמתו של המשתמש. עם זאת, חברת ביזסנס תחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרשה לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט / בית דין, חוק או צו בית משפט / בית דין / כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.

מבלי לפגוע באמור לעיל, חברת ביזסנס תהא רשאית לכלול את המשתמש ברשימת הלקוחות שלה הפתוחה לקהל הרחב ואשר עשויה להיות מוצגת בפרסומים שונים של חברת ביזסנס ו/או מטעמה לרבות אך לא רק במסגרת האתר ו/או במסגרת כל פרסום מטעמה, תוך אזכור שמו בצירוף סימן המסחר של המשתמש, והמשתמש נותן בזאת מראש את הסכמתו המלאה לכך.

המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה רשאים להיכנס בכל עת לחשבון האישי של המשתמש במערכת, כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע ללקוח בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.

חברת ביזסנס נוקטת באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותה על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיו האישיים המשתמש. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת ביזסנס לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם פרטיו אלה יאבדו ו/או יגיעו לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.

חברת ביזסנס לא תחלוק, תמכור, או תעביר ,את המידע של המשתמש (מחשבון GOOGLE או מכל מקור אחר) לכל מטרה כלשהי ,כולל פרסום ומחקר , ולא תאפשר למישהו מטעמה או לעובדיה לגשת למידע של המשתמש לא למטרת תמיכה למשתמש.

חברת ביזסנס לא תשמור בשרתיה תכתובות מייל מחשבונות GOOGLE  (GMAIL) , אלא תשתמש בהרשאות אלו בכדי :

1.לשלוח תכתובות EMAIL דרך חשבון הלקוח בשמו (ביוזמת המשתמש בלבד).

2.לאפשר למשתמש למחוק תכתובות מייל שנשלחו מהמערכת (ביוזמת המשתמש בלבד).

3.להציג את התכתבויות של המשתמש עם הלקוחות שלו ,(ללא שמירת תכתובות המייל בשרת ביזסנס, אלא רק בדפדפן לצורך נוחות המשתמש).

ה. הזמנת שירותים נבחרים

הזמנת השירותים הנבחרים על-ידי המשתמש מחברת ביזסנס תתבצע באמצעות המחאה ו/או כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על שם המשתמש על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל.

אספקת השירותים הנבחרים תתבצע על-פי הוראות תנאי השימוש במערכת.

השירותים הנבחרים יסופקו למשתמש על-ידי חברת ביזסנס בתמורה לתשלום מלא מראש ובטרם השימוש בפועל עבור תקופת מנוי שנתי או חצי-שנתי בלבד הנקבעת מראש בהתאם לחבילת השימוש שהוזמנה על-ידי המשתמש. בגין כל שימוש חורג מחבילת השימוש שהוזמנה, יידרש המשתמש לשלם לחברת ביזסנס תשלום נוסף. אפשרויות תשלום אחרות ותקופות תשלום אחרות יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

כל עיכוב ו/או איחור בתשלום מצד המשתמש מעבר ל-7 ימים מן המועד שנקבע לכך ו/או אי עמידה במי מהוראות תנאי השימוש במערכת, יגרור חסימה מידית של חשבון המשתמש במערכת וסגירת החשבון לאלתר, מבלי לבטל את חובתו של המשתמש לשלם לחברת ביזסנס את מלוא התשלום בגין תקופת המנוי ומבלי שהמשתמש יהא זכאי לכל החזר כספי שהוא מחברת ביזסנס.

עלות השירותים הנבחרים הינה כמפורט במסמך הרישום למערכת.

בכדי להזמין את השירותים הנבחרים, על המשתמש למסור לחברת ביזסנס את הפרטים המזהים שלהלן:

שם מלא של המשתמש;

מספר תעודת זהות / ח.פ. / ח.צ. / עמותה וכיוצא באלה של המשתמש;

כתובת דואר אלקטרוני עדכנית של המשתמש;

כתובת מגורים/משרדים של המשתמש;

מספרי טלפון (נייח ונייד) בהם המשתמש זמין;

פרטי כרטיס האשראי שברשות המשתמש (באם יסדיר את התשלום בכרטיס אשראי).

באם לא יימסרו כל הפרטים לעיל במלואם, לא ניתן יהיה להזמין את השירותים הנבחרים.

המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור לחברת ביזסנס הינם מדויקים, מהימנים ונכונים, וכן כי ידוע לו כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית על-פי חוק.

נכונות ועדכניות הפרטים שהמשתמש מספק הם באחריותו הבלעדית וכל שינוי של כתובת דוא"ל, מספר טלפון או כל אמצעי התקשרות אחר מולו, מחייב את הלקוח בשינויו דרך חשבונו במערכת. חברת ביזסנס לא תישא בכל אחריות שנובעת מיצירת קשר עם אדם שאיננו הלקוח, כל עוד היא הסתמכה על הפרטים שמופיעים במערכת ביזסנס כפרטי הלקוח וכאמצעי ההתקשרות איתו.

חברת ביזסנס רשאית לבטל את הזמנת השירותים הנבחרים באם יתברר כי המשתמש מסר לה פרטים מזהים כוזבים ו/או לא מלאים, מבלי לבטל את חובתו של המשתמש לשלם לחברת ביזסנס את מלוא התשלום בגין תקופת המנוי.

חברת ביזסנס נוקטת באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותה על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות פרטי התשלום המועבר על-ידי המשתמש. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת ביזסנס לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם מידע זה יאבד ו/או יגיע לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.

במידה שהמשתמש יבחר לשלם בגין הזמנת השירותים הנבחרים באמצעות כרטיס אשראי, אישור על הזמנת השירותים הנבחרים יתקבל רק לאחר סיומה של בדיקת פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על-ידי המשתמש ולאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה. היה וחברת האשראי לא תאשר את הזמנת השירותים הנבחרים על-ידי המשתמש, לא יתקבל אישור על הזמנת אותם שירותים נבחרים וחברת ביזסנס תראה את ההזמנה כמבוטלת.

במידה שהמשתמש יבחר לשלם בגין הזמנת השירותים הנבחרים באמצעות המחאה, אישור על הזמנת השירותים הנבחרים יתקבל רק לאחר הפקדת ההמחאה ופירעונה בפועל. היה וההמחאה לא תאושר לפירעון במועד שנקבע לכך, לא יתקבל אישור על הזמנת אותם שירותים נבחרים וחברת ביזסנס תראה את ההזמנה כמבוטלת.

חברת ביזסנס עשויה מעת לעת לצאת במבצע/ים הנוגע/ים למתן השירותים הנבחרים. חברת ביזסנס רשאית לשנות מבצעים אלה ו/או לדחותם ו/או לבטלם, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי שלה. למען הסר ספק, המשתמש יחויב בתשלום עבור הזמנת השירותים הנבחרים מחברת ביזסנס בהתאם למחיר שיופיע באישור הזמנת השירותים הנבחרים.

ניתן לבטל את הזמנת השירותים הנבחרים תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם.

ביטול ההזמנה יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול מצד המשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת admin@bizsense.co.il, תוך שהמשתמש מתחייב לאשר את קבלת הודעת הביטול אצל חברת ביזסנס. תאריך הביטול ייחשב לפי יום קבלת הודעת הביטול בפועל.

ביטל המשתמש את הזמנת השירותים הנבחרים תוך המועד הניתן לביטול ההזמנה, וחברת ביזסנס החלה במתן השירותים הנבחרים למשתמש, ישלם לה המשתמש את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בהם.

כמו-כן, באם המשתמש יבטל את הזמנת השירותים הנבחרים תוך המועד הניתן לביטול ההזמנה, חברת ביזסנס תגבה מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר השירותים הנבחרים שהוזמנו על ידו או 100 (מאה) שקלים חדשים, לפי הנמוך ביניהם.

נוסף על כן, היה והזמנת השירותים הנבחרים בוצעה באמצעות עסקת אשראי, הרי שבכפוף להוכחת חברת ביזסנס כי חברת האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה חברת ביזסנס לביצוע סליקת אותו כרטיס אשראי גבה ממנה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה לחייב את המשתמש גם בתשלום האמור שנגבה ממנה כנזכר לעיל.

אופן החזרת כספים ללקוח תתבצע באמצעי שתבחר החברה כולל המחאה, העברה לחשבון הבנק או ביטול עסקת אשראי.

למען הסר ספק, התשלום מצד המשתמש בגין הזמנת השירותים הנבחרים מחברת ביזסנס, ייגבה בין אם המשתמש בחר לעשות שימוש במערכת ובין אם לאו.

חברת ביזסנס שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה על-פי שיקול דעתה הבלעדית,.

ו. הגבלת אחריותם של חברת ביזסנס ומי מטעמה

כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שיימסרו על-ידי המשתמש לחברת ביזסנס ו/או מי מטעמה לשם עשיית שימוש בהם במסגרת המערכת, אינם בבעלות ו/או בשליטת חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה והמשתמש יישא לבדו באחריות בלעדית בכל הקשור עם נכונות אותו המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים ו/או זכותו לעשות בהם שימוש כמבוקש על ידו.

חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים המועלים למערכת על-ידי המשתמש. האחריות הבלעדית הנובעת מהעלאה ו/או שימוש במידע ו/או בנתונים ו/או בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר ו/או ברשימת הנמענים ו/או הנובעת משליחתם אל הנמענים השונים מוטלת על המשתמש עצמו בלבד על כל המשתמע מכך וחברת ביזסנס ו/או מי מטעמה לא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהיא.

למשתמש שהעביר מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או רשימת נמענים למערכת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה בעניין אותו מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או רשימת נמענים כאמור ו/או הסרתם ו/או מחיקתם על ידם, כולם או חלקם, והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה בעניין זה.

המערכת לא מייצרת מידע ו/או תכנים בעצמה. המידע ו/או התכנים מועלים למערכת על-ידי המשתמש ונעשה בהם שימוש כפי שהוא (AS IS) ללא התערבות מצד חברת ביזסנס. גם אם המשתמש ביקש סיוע בעיצוב המסר או בהעלאת התכנים מהתמיכה של ביזסנס בע"מ החברה לא תישא באחריות לגבי תכנים אלה. לפיכך, אין לראות בחברת ביזסנס ו/או במי מטעמה כמסייעים להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בכל דין.

משלוח מסרי דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או עלונים ו/או קישוריות לדף נחיתה של המשתמש, באמצעות המערכת, אינם ולא יהוו המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מצד חברת ביזסנס לרכוש את המוצר/ים ו/או לעשות שימוש בשירות/ים ו/או במידע המוצג במסגרת אותו דף נחיתה.

המשתמש לבדו אחראי לגיבוי כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שיסופקו על ידו למערכת ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כזאת או אחרת כלפי חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה בעניין זה.

חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעולה מכל סוג שהיא שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כזה או אחר כתוצאה משימוש במערכת על-ידי המשתמש.

חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה אינם אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי כזה או אחר כמפורט לעיל כתוצאה משימוש במערכת על-ידי המשתמש, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים שניתנים ו/או מוצעים על-ידי המשתמש לאותו צד שלישי.

חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה לא יהוו צד לעסקה שעשויה להירקם בין המשתמש לבין כל צד שלישי כתוצאה משימוש במערכת על-ידי המשתמש (בין אם תתקיים ובין אם לאו), ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש שעשה המשתמש במערכת ו/או בשירותים הנבחרים.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המערכת הינה מערכת ממוחשבת אשר ייתכן כי יבוצעו על ידה שגיאות טכניות ו/או יתקיימו בה תקלות טכניות כאלה ואחרות, שיהיו בהן כדי לשבש את השירותים הנבחרים, לרבות אך לא רק איבוד נתונים ו/או עיכובים במשלוח ו/או אי מסירה ו/או מסירה לכתובת נמען שאינה נכונה או אי זמינות של דפי נחיתה וטפסים. כמו-כן, חברת ביזסנס אינה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשלים בפעולת המערכת ו/או האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של רשת האינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגת המערכת ו/או האתר ו/או יישומיהם. המשתמש מאשר ומצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה במקרה של שגיאות ו/או תקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים טכניים של המערכת ו/או האתר כמפורט לעיל והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה בעניין זה.

המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה על מלוא הוצאותיה ונזקיה מכל סוג שהם שייגרמו להם בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם מתן השירותים הנבחרים למשתמש במסגרת המערכת ו/או השימוש שעשה המשתמש במערכת, לרבות אך לא רק ממי שלטענתו הוא בעל הזכויות בתוכן שהועלה על-ידי המשתמש למערכת ו/או בעל הרשאה ו/או זיכיון לעשות בתוכן שימוש ייחודי ו/או בלעדי ו/או ממי שלטענתו נשלח אליו על-ידי המשתמש באמצעות המערכת תוכן מזיק ו/או מפר ו/או הנוגד את הדין ו/או ממי שלטענתו לא נתן הרשאתו למשלוח תכנים אליו מטעם המשתמש.

כמו-כן, המשתמש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה בגין השימוש שעשה המשתמש בשירותים הנבחרים במסגרת המערכת ו/או השימוש שעשה המשתמש במערכת ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לחברת ביזסנס ו/או למי מטעמה בשל כך.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הפרה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו של תנאי מתנאי השימוש במערכת יזכה את חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה, בנוסף לסעדים המגיעים להם מהמשתמש ו/או ממי מטעמו על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה.

ז. כללי

חברת ביזסנס רשאית בכל עת לשנות את צורתם ו/או מבנם של המערכת ו/או האתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר. במידה ושינויים מעין אלה יתבצעו במערכת ו/או באתר, למשתמש ו/או לכל גורם אחר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה בעניין זה והם מוותרים בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה בעניין זה.

חברת ביזסנס תשבית את המערכת מעת לעת, לצורכי תחזוקתה. במקרים מעין אלה, עשויה המערכת להיות מושבתת עד 24 שעות, כך שלא ניתן יהיה לעשות שימוש במערכת. למען הסר ספק, בעת השבתת המערכת לא ניתן לעשות שימוש בשירותים הנבחרים ו/או להירשם למערכת ו/או דפי הנחיתה עלולים לא להיות זמינים. חברת ביזסנס תודיע למשתמש, לפחות 7 ימים מראש, על פעילות תחזוקה מתוכננת במערכת.

במקרים של השבתת המערכת בשל כוח עליון, קרי במקרים אשר אינם תלויים בחברת ביזסנס, תפעל חברת ביזסנס כמיטב יכולתה לשם השבת פעילות המערכת בהקדם האפשרי.

תנאי השימוש במערכת מבטאים וממצים את כל ההבנות שהתגבשו בין חברת ביזסנס לבין המשתמש וכל הסדרים ו/או מצגים ו/או הבנות שהיו בטרם אישורו של המשתמש את תנאי השימוש במערכת, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בתנאים השימוש המערכת, מבוטלים בזאת ולא יהיו להם כל תוקף.

בעלי החשבון בביזסנס הוא האדם או התאגיד שרכש מביזסנס את החשבון. אין לאפשר שימוש בחשבון לגורם אחר ואין לשלוח מסרים או מסרוני טקסט בשם גורם אחר.

ויתר מי מהצדדים על כל זכות הנתונה לו על-פי תנאי השימוש במערכת, לא יהווה הוויתור תקדים לגבי מקרה זהה אחר ואותו צד לא יהיה מנוע מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתר עליה כאמור.

על השימוש במערכת וכל הקשור אליה ו/או הגלישה ו/או השימוש המערכת ו/או באתר ו/או כל הקשור אליהם ו/או אל תנאי השימוש במערכת ו/או על היחסים שבין המשתמש לבין חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפטי שנתגלע בכל עניין שבין המשתמש לבין חברת ביזסנס ו/או מי מטעמה הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו בלבד.

לא יהיה כל תוקף לשינוי, תיקון, ביטול, ארכה, תוספת, ויתור, דחייה, הקלה או שחרור מתנאי השימוש במערכת, כולם או חלקם, אלא אם יעשה במפורש ובכתב החתום הן על-ידי חברת ביזסנס והן על-ידי המשתמש.

חברת ביזסנס רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה במערכת ו/או באתר, כולן או חלקן, לכל גורם שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

חברת ביזסנס רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה על-פי התקשרותה עם המשתמש, כולן או חלקן, לכל גורם שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כתובות הצדדים לצורכי כל המפורט בתנאי השימוש במערכת הם כמפורט בטופס הזמנת השירותים הנבחרים או כל כתובת אחרת עליה יודיעו הצדדים לצד השני מראש ובכתב.

חברת ביזסנס רשאית לדחות קבלת משתמשים מבלי לספק הסבר.

כל הודעה על-פי תנאי השימוש במערכת, למעט הודעה בהתאם להוראות סעיף 44 לתנאי השימוש במערכת, תהא בכתב ותישלח בדואר רשום, במסירה ידנית או בפקסימיליה. הודעה שתישלח לצד שכנגד בהתאם לסעיף זה לתנאי השימוש במערכת תיחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך 72 שעות באם שוגרה בדואר רשום, תוך 24 שעות באם שוגרה בפקסימיליה, ואילו אם נמסרה ביד- במועד מסירתה.

המשתמש מצהיר כי קרא בעיון את תנאי השימוש במערכת, הבין את תוכנם והוא מסכים מרצונו המלא למלוא תנאי השימוש במערכת ומתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות שנטל על עצמו כמפורט לעיל.